v Izkušnje z e-izobraževanjem

Letošnjega marca sem bil gostujoči predavatelj pri predmetu »E-izobraževanje« na Dobi – Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Pri tem predmetu sem želel študentom predstaviti temeljne značilnosti spletnih učnih okolij (LMS) in orodij ter model priprave spletnih učnih vsebin za t.i. mikro učenje (več o tem modelu v prihodnjih prispevkih).

Ker je predmet, kot tudi celoten študijski program potekal kot študij na daljavo, sem izvedbo predavanja oblikoval temu primerno. Posebnost tovrstne oblike študija je, da običajno ni srečanj v živo v učilnici in celotna komunikacija med predavateljem / mentorjem  in študenti poteka preko spleta bodisi sinhrono (klepetalnica, webinar, videokonferenca), bodisi asinhrono (forumi, e-pošta). Poleg tega običajno študenti dobijo vnaprej pripravljena oziroma zbrana različna učna gradiva ali vire, ki jih morajo nato v določenem času obdelati in na podlagi njih pripraviti različne naloge kot skupina ali kot posameznik.

Učni zemljevid

V priložnosti, ki mi je bila dana s strani Dobe, sem se odločil, da bom učna gradiva pripravil v nekoliko drugačni obliki – v obliki Učnih zemljevidov (kaj Učni zemljevid je, si lahko preberete tukaj). Razlog za to odločitev je bila želja, da bi na primeru iz prakse ugotovil, ali je učenje preko Učnih zemljevidov za učenca boljše, kot pa že uveljavljene oblike posredovanja informacij.

Primer enega izmed Učnih zemljevidov, ki sem ga pripravil študentom:

Mikro predavanja

Drug element, ki sem ga želel v praksi preizkusiti pa so mikro predavanja. Ena izmed ovir pri študiju na daljavo je gotovo občutek brezosebnosti, kar je sicer narava interneta nasploh. Zato sem želel čim bolj omiliti ta občutek s tem, da sem vnaprej posnel kratka do 10 minut dolga mikro predavanja, kjer sem na podlagi PowerPoint predstavitve posnel svoj govor ter video preko spletne kamere. Pomembno je bilo, da sem to storil jaz in ne druga oseba ter, da so informacije podane na zgoščen in jasen način, saj je naša pozornost pri spremljanju videa na spletu omejena.

 

Mikro predavanje posneto z orodjem Edynco

Mikro predavanje posneto z orodjem Edynco

Mnenje študentov

Po zaključku predmeta, je Doba, kot običajno, izvedla evalvacijo izvedbe predmeta med študenti, ki je vključevala tudi anketo. Nanjo se je odzvalo 20 študentov, katerih starost je bila v povprečju 40 let.

Ker so Učni zemljevidi relativno nova oblika organiziranja informacij za potrebe učenja, me je najprej zanimalo, ali so študenti že imeli priložnost uporabe Učnih zemljevidov v preteklosti?

graf1

 

Nato me je zanimalo, kakšna je bila učna izkušnja pri uporabi Učnih zemljevidov?

graf2

Še bolj kot odgovori na zaprta vprašanja znotraj ankete, so zanimiva mnenja študentov:

»Dobro narejen učni zemljevid nam učinkovito predstavi vsebino, je enostaven in prijazen. Vsebino nam prikaže nazorno in izpostavi njeno bistvo. Meni je bilo delo z njim zelo všeč.«

»Učni zemljevidi so pregledni. Narejeni so po sistemu miselnih vzorcev, ki jih marsikdo (še posebej vizualni tipi) uporabljajo pri klasičnem učenju. V oblačku pa so poleg osnovnih alinej tudi povezave v različnih formatih, ki lahko učencu predstavijo temo tudi globlje. Učenje na drugačen način.«

»Učni zemljevid mi predstavlja prvo in kasneje obnovitveno informacijo, za katero se po potrebi raziskuje v globine. Torej odlična prva informacija, ki ni preobsežna. Odličen pripomoček za ponavljanje. Odlično, ker je vključenih več načinov predstavitve.«

 

Tudi učna izkušnja pri uporabi mikro predavanj je bila za študente zelo dobra. Na vprašanje, kako bi na splošno ocenili učno izkušnjo pri uporabi mikro predavanj, so študenti odgovorili:

graf3

Z vidika izobraževalne organizacije ali učitelja / predavatelja je zanimivo naslednje mnenje študentov glede prihodnosti izdelave in uporabe Učnih zemljevidov. Vprašanje se je glasilo tako – Izdelava in uporaba Učnih zemljevidov spada v kategorijo t.i. mikro učenja, kjer so učne teme predstavljene na jasen in jedrnat način in omogoča sprejemanje novih informacij preko več kratkih učnih epizod. Ali menite, da bi morali ponudniki izobraževanj v prihodnje dati več poudarka predstavitvi učnih tem v smislu mikro učenja?

graf4

Iz zgornjih odgovorov je mogoče upravičeno sklepati, da je uporaba Učnih zemljevidov in mikro predavanj v izobraževalnem procesu dobrodošla. Gotovo se vsi strinjamo, da spletno učenje zahteva drugačen način posredovanja informacij. Ta drugačnost pa ima skupen imenovalec – jasnost in jedrnatost informacij. Prav to pa učenci oziroma študenti iščejo, ko se učijo preko spletnih učnih gradiv ali virov.