v Izkušnje z e-izobraževanjem

Organiziranje spletnih učnih vsebin v miselni vzorec

V prispevku Spletna učna skupnost kot odgovor na (pre)velike e-učilnice sem obravnaval vprašanje, ali je za izvedbo e-izobraževanja nujno potrebna vzpostavitev LMS okolja oziroma običajne e-učilnice? Na podlagi evalvacije pilotnega projekta izobraževalnega programa s področja izvršbe, kjer smo s sodelavci v podjetju Inter-es namesto uporabe LMS okolja, uporabili t.i. spletno učno skupnost, ste lahko ugotovili, da so spletne učne skupnosti  dobrodošla oblika za izvajanje e-izobraževanja.

V tem prispevku se ne bom ponovno vračal na obravnavo spletnih učnih skupnosti, temveč se bom osredotočil na njen glavni element. To je organiziranost učne vsebine, ki predstavlja središče spletne učne skupnosti.

V že omenjenemu pilotnem projektu smo učno vsebino organizirali v miselni vzorec. Razlogov za takšno odločitev je več:

  1. na podlagi izkušenj z izdelavo različnih e-gradiv, smo ugotovili, da organiziranje učne vsebine v obliki linearnega kazala (poglavja, podpoglavja, itd.), učečemu se ponuja učno izkušnjo, ki simulira uporabo določenega učbenika v tiskani obliki (npr. prehod iz ene zaslonske slike na drugo zaslonsko sliko spominja na obračanje strani v učbeniku).
    Ker smo mnenja, da linearno organiziranje učne vsebine ni nujno vedno primerna oblika, smo želeli preveriti, ali lahko nelinerano oziroma organiziranje vsebine v obliki miselnega vzorca predstavlja alternativo?
  2. Za učečega se v spletnem okolju je zelo pomembna jasna navigacija tekom uporabe učnih vsebin. Zato smo želeli s strukturiranjem posameznih elementov učne vsebine v obliki vej miselnega vzorca učečemu se pomagati k vizualizaciji strukture učne vsebine ter s tem k vizualizaciji priporočene učne poti, ki jo je avtor preko oblike miselnega vzorca sicer predvidel.
  3. V prispevku Področni strokovnjak kot skrbnik e-učne vsebine sem razmišljal o tem, da bomo zaradi neusahljivega vira informacij na internetu v prihodnje najverjetneje soočeni s tem, da bodo področni strokovnjaki sami pripravljali e-učne vsebine, vendar ne v smislu dolgih multimedijskih in interaktivnih e-gradiv, temveč bodo kot skrbniki določene e-učne vsebine, slednjo urejali na način, da bo združevala različne vire informacij na internetu v neko zaokroženo učno enoto.Prav zaradi tega predvidevanja, smo z organiziranjem učne vsebine v obliki miselnega vzorca, želeli preveriti, kako bi lahko področni strokovnjaki v prihodnosti samostojno urejali in skrbeli za svoje učne vsebine? Pri urejanju učne vsebine imam v mislih predvsem zagotavljanje aktualnosti učni vsebini s tem, da področni strokovnjak hitro ter samostojno posodobi, odstrani ali doda nov učni element v miselni vzorec.

Kakšno je bilo mnenje uporabnikov?

Tako, kot smo preko »Ankete o prototipu modela kombiniranega izobraževalnega programa« preverili smiselnost uporabe spletne učne skupnosti pri zainteresirani javnosti (50 različnih subjektov – učitelji, zaposleni v podjetjih, vodje izobraževalnih centrov, direktorji), smo preverili tudi primernost uporabe miselnega vzorca kot oblike organiziranja spletne učne vsebine. Vprašanje se je glasilo:

Kako bi ocenili organiziranje spletnih učnih vsebin (spletna predavanja, testi, pdf dokumenti) v miselni vzorec?

Prejeti odgovori v nadaljevanju so prikazani v odstotkih:

Vir: Anketa o prototipu modela kombiniranega izobraževalnega programa, september 2011

Podani rezultati prikazujejo relativno visoko raven zadovoljstva nad nelinearno obliko organiziranja učne vsebine v smislu miselnega vzorca, ki pa je dokaj realno uravnotežena s prevladujočim mnenjem, da je takšna organiziranost odvisna od učne vsebine.

Ob koncu lahko ugotovim, da je uporaba miselnega vzorca z namenom organizacije učne vsebine v e-izobraževanju dobrodošla rešitev. Čas ter predvsem primeri uspešne uporabe miselnega vzorca pa bodo pokazali, kdaj naj se spletna učna vsebina organizira linearno in kdaj nelinerano.